Skontaktuj się z nami!

Ostrołęka 07-410
ul. Kolejowa 103

   kom. 532 530 530

PRACE DROGOWE
budowa oraz remonty dróg, ulic, placów i parking

PRACE DROGOWE
budowa oraz remonty dróg, ulic, placów i parking

Realizacje

2013


Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chrzczonki, Dyszobaba, Prycanowo i w Różanie (rejon oczyszczalni ścieków)

Renowacja kanalizacji deszczowej wraz z przebudową studni i wspustów ulicznych w ul. Kwiatowej w Ostrołęce

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym w miejscowości Białobrzeg Bliższy i Kruki oraz budowa przyłączy wodociągowych w granicach posesji

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym w miejscowości Kruki oraz budowa przyłączy wodociągowych w granicach posesji

Budowa kanalizacji przy ul. Lelewela w Olszewo-Borkach

Budowa 30 szt. przyłączy wodociągowych na terenie msc. Białobrzeg Bliższy, Kruki

Przebudowa ulic Polnej, Malinowej, Agrestowej, Porzeczkowej, Topolowej w Rzekuniu, ul Leśnej, dr. gm. 450 w Czarnowcu wraz z infrastrukturą sanitarną i wodociągową

Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu oraz przebudowa ul.Kasztanowej z uzupełnieniem infrastruktury technicznej

Budowa wodociągu w drodze gminnej relacji Goworki-Ławy-Nowa Wieś Wschodnia

Przebudowa: ul. Kawaleryjskiej, Cichej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej w Rzekuniu

Budowa kanalizacji sanitarnej Okrasin - Ostrowik - Karwowo w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy - Okrasin - Ostrowik - Etap I

Olszewo-Borki: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami (rejon ulic Wyspiańskiego i Armii Krajowej) w Olszewie Borkach

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej z przyłączami w hotelu przy ul. Warszawskiej w Ostrołęce

Budowa sieci wodociągowej na działce przy ul. Wierzbowej 3B, 07-415 Olszewo-Borki

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Żebry Chudek, w gminie Olszewo – Borki

Budowa przyłączy kanalizaci ciśnieniowej przy budynku Biedronki, ul. Warszawska, Olszewo-Borki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Krajowej w Ostrowi Mazowieckiej

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przykanalikami – teren scalenia przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego w Wyszkowie

  

2012


Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze od ul. Jana Pawła II do os. Kwiatowej w Ostrołęce

Budowa kanalizacji deszczowej oraz uzupełnienie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Jabłoniowej w Ostrołęce

Budowa odwodnienia i brakujących przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz przebudowa gazociągu w ul. Jarzębinowej i Leszczynowej w Ostrołęce

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz brakujących przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ul. Pogodnej i Jałowcowej w Ostrołęce

Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzekuniu w ramach programu ,,Moje boisko ORLIK 2012 - Etap II

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Zabrodzie, Antonie, Łazy w gminie Olszewo – Borki, zadanie I etap II

Budowa ulicy Spokojnej w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej w Ostrołęce

Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody w zakresie budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym planowanej drogi łączącej ulicy Jana Pawła II z Osiedlem Kwiatowym i ulicą Bohaterów Warszawy w Ostrołęce

Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym drogi gminnej w miejscowości Biel

Przebudowa ul. Ostrowskiej w m. Brok – etap I

Przebudowa ulicy Iłłakowiczówny w Ostrowi Mazowieckiej

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowości Piski, gm. Czerwin

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Królowej Bony w Łomży

Wykonanie kanalizacji deszczowej ulicy Ogrodowej w Ostrołęce

Przebudowa ulicy Granicznej na granicy msc. Teodorowo-Laskowiec

Budowa oczyszczalni ścieków dla budynku gminy i ośrodka zdrowia w Szulborzu Wielkim

 

2011


Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szulborze Wielkie

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dybkach

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Ugniewie

Kształtowanie centrum wsi poprzez odnowienie i budowę chodników, urządzenie wielofunkcyjnego placu, parkingu i terenów zieleni przy kościele w Baranowie – etap II

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Biernatki, Grabowo, Pruska Mała, Pruska Wielka

Budowę wodociągu i kanalizacji w ulicy Polnej w Różanie i w Prycanowie oraz sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w drodze do oczyszczalni ścieków w Różanie

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brok etap II

Przebudowa ulicy Prostej, Ptasiej oraz ulicy Pasterskiej w Ostrowi Mazowieckiej

Przebudowa ulicy Łącznej w Ostrowi Mazowieckiej

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło (dz. 969/5; 969/12; 956/2)

Przebudowa drogi przy placu węglowym 180T wraz z kanalizacją deszczową na terenie zakładu „ENERGA” Elektrownie Ostrołęka S.A.

 

 2010


Ułożenie nawierzchni z płyt MON w ulicy Otok 1 oraz na zjazdach z ulicy Słonecznej w przyległe ulice: Otok 1, Otok 2 i Pamięci Narodowej na terenie osiedla Łazek w Ostrołęce wraz z odtworzeniem rowów przydrożnych

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej i sieci wodociągowej w ul. Lawendowej w Grajewie

Przebudowa chodników dla pieszych położonych przy budynkach wielorodzinnych ul. Traugutta 4 i ul. Traugutta 2B w Ostrołęce

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Długosiodło – II etap

Budowa parkingu przy ulicy Króla J. Kazimierza w Ostrołęce

Przebudowy ul. Platynowej w Ostrołęce

Budowa kanalizacji deszczowej ,,Park Dębinka” w Łochowie

Budowa brakujących chodników i wjazdów bramowych przy ul. Barzykowskiego w Ostrołęce

 

2009


Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brok w ulicach: Pułtuska, Błotna, Stodolna

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sypniewo – etap IV

Przebudowa ulicy Armii Krajowej o dł.220mb. w Ostrowi Mazowieckiej

 

2008


Rozbudowa drogi krajowej 57 w m. Chorzele od km 119+000 do km 123+000

 

Roboty ziemne Roboty wodno-kanalizacyjne Budowa dróg i parkingów
 • wykopy
 • niwelacje terenu
 • kompleksowe drenaże opaskowe
 • kompleksowe drenaże działki, ogrodów
 • kształtowanie terenu
 • prace ziemne
 • wykopy pod studnie
 • wykopy pod kable
 • wykopy pod instalacje elektryczne
 • systemy odwodnień
 • sieci wodociągowe
 • sieci kanalizacyjne
 • montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
 • niwelacje
 • instalacje ciepłej i zimnej wody
 • instalacje wodno-kanalizacyjne
 • instalacje sanitarne i gazowe
 • wykonanie dróg dojazdowych z kruszywa
 • wykonanie dróg placów, parkingów z kostki brukowej betonowej
KRUSZYWA
TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH
WYNAJEM

 

Copyright © Multi-kom